Oedipus, Electra, tomato, potato, whatcha gonna do.